Instytut Innowacji i Nowoczesnych Technologii w Logistyce

Logistyka
Język Polski Deutsche Русский (Ru) Česky Français (FR) Chinese (ZH) Ελληνικά (GR) Español (ES) Portuguese (PT) Italian (IT) Türk (TR) Українська Nederlands (NL) English Language

 

 • Newsletter zapisz się !

  Adres e-mail:

  Nazwa:


 • Wstaw reklamę

  Jeżeli są Państwo zainteresowani reklamą na naszej stronie internetowej prosimy o kontakt pod adres: anna.zurek@instytutintl.pl

środa, 19 luty 2014 20:07
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Klimat inwestycyjny w Mołdawii

Możliwości inwestycyjne, a klimat gospodarczy w Republice Mołdawii po parafowaniu Pogłębionej i Kompleksowej Umowy o Wolnym Handlu (DCFTA).

Władze Republiki Mołdawii (RM) za jeden z priorytetów uznają reformowanie gospodarki w celu jej unowocześnienia i konkurencyjności, a w tym dostosowywanie krajowego ustawodawstwa gospodarczego do unijnych i międzynarodowych standardów.

 

Zarówno Program Działania Rządu RM na lata 2013 - 2014, jak i szereg ważnych oraz konkretnych przedsięwzięć, które zostały już zrealizowane lub są w trakcie wdrażania, stwarzają coraz lepsze warunki dla działalności gospodarczej w RM, a tym samym realne przesłanki dla intensyfikacji współpracy inwestycyjnej i handlowej RM z zagranicą.

 

1. Klimat gospodarczy (otoczenie biznesowe) w Republice Mołdawii

 

Rejestracja firmy

 

Rejestracja dokonywana jest przez Państwową Izbę Rejestracyjną (PIR), która posiada swoje odziały w poszczególnych rejonach RM. Lokalne i zagraniczne osoby prawne są rejestrowane w ciągu 5 dni roboczych od dnia przedstawienia niezbędnych dokumentów (rejestracja w trybie pilnym w ciągu 24 godzin, a w trybie „super" pilnym w ciągu 5 godzin).

 

Niektóre rodzaje działalności mające strategiczne znaczenie dla Państwa wymagają uzyskania licencji, a jednocześnie dla prowadzenia niektórych z nich (np. działalność bankowa i ubezpieczeniowa) konieczna jest forma organizacyjno – prawna spółki akcyjnej).

 

Zgodnie z zasadą „jednego okienka" założyciele firmy w PIR składają tylko dowody osobiste. Zgłoszenie i dokumenty przygotowują pracownicy Izby, przy czym inne dokumenty niezbędne do rejestracji firmy, na wniosek PIR, wydają kompetentne organy administracji państwowej.

 

System podatkowy

 

System podatkowy RM obejmuje następując główne podatki:

 

 • podatek dochodowy od przedsiębiorstw - stawka standardowa 12% (w niektórych przypadkach 15%), firmy w sektorze rolnym 7%, przedsiębiorcy indywidualni w zależności od wysokości dochodu 7% lub 18%;
 • podatek dochodowy od osób fizycznych (krajowych i zagranicznych) 7% do wysokości dochody rocznego 1,670 EUR, a powyżej tej kwoty 18% (takie samo opodatkowanie dochodów dotyczy osób fizycznych zagranicznych);
 • podatek od towarów i usług (VAT) – standardowa stawka wynosi 20%, produkcja roślinna, sadownictwo oraz produkcja i hodowla zwierzęca 20% (zwrot 12%), stawka podatku VAT 8% : chleb i inne wyroby piekarnicze, mleko, niektóre farmaceutyki oraz gaz, stawka podatku VAT 0%: eksport towarów (usług), transport międzynarodowy, dostawy do i z Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Z podatku VAT wyłączone: niektóre dostawy, usługi finansowe, sprzedaż akcji, sprzedaż lub dzierżawa ziemi oraz wynajem mieszkań.

 

Firma jest zobowiązana zgłosić, że będzie płatnikiem VAT jeżeli jej obrót w ostatnich 12 - tu miesiącach osiągnął co najmniej 37 500,0 EUR.

 

 • podatek gruntowy i od nieruchomości - naliczany z uwzględnieniem eksperckiej oceny wartości gruntu i/lub nieruchomości przez władze lokalne, które działają w ramach kwot minimalnych i maksymalnych,
 • podatek lokalny, od zasobów naturalnych i podatek drogowy. Pobierane przez władze centralne i/lub lokalne zgodnie z taryfami ustalonymi przez kompetentne instytucje,

 

Opodatkowanie pracy (ubezpieczenie społeczne - pracownik płaci 6% od kwoty wynagrodzenia a pracodawca 23%, ubezpieczenie zdrowotne pracownik i pracodawca po 3,5%).

 

Rynek pracy dla pracowników miejscowych i obcokrajowców

 

Kwestie związane z zatrudnieniem pracowników oraz rozwiązywaniem sporów reguluje Kodeks Pracy i Umowa Zbiorowa zawierana każdego roku pomiędzy Rządem RM, Federacją Związków Zawodowych i Krajową Konfederacją Pracodawców. Zgodę na zatrudnienie cudzoziemca (po złożeniu wymaganych dokumentów i rozpatrzeniu wniosku), wydaje na czas określony Państwowa Agencja Zatrudnienia. Przedsiębiorcom zagranicznym o kapitale zakładowym nie mniejszym niż 100 tys. USD oraz kadrze kierowniczej, po uzyskaniu tymczasowego prawa pobytu na terytorium Republiki Mołdawii, wydawane są pozwolenia na pracę na 10 lat. Aby przedłużyć pozwolenie należy ponownie wystąpić o zgodę na zatrudnienie.

 

Nabywanie i wynajem nieruchomości

 

Obrót ziemią w Republice Mołdawii regulują ustawy o kupnie i sprzedaży ziemi, o normatywnej cenie ziemi oraz Kodeks Ziemski. Grunty rolne i leśne może kupić tylko instytucja reprezentująca państwo mołdawskie, firma mołdawska lub osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo mołdawskie. Cudzoziemcy mogą nabywać i wynajmować nieruchomości na terytorium Mołdawii. Nie mają prawa zakupu ziemi do celów rolniczych czy pod obiekty przemysłowo - handlowo - usługowe. Mają natomiast prawo do dzierżawy na okres do 49 lat lub zakup ziemi razem z partnerem mołdawskim, który posiada większościowy udział we wspólnej firmie, jeżeli ziemia ma być wykorzystywana w celu realizacji wspólnych zamierzeń gospodarczych.

 

Autor: Krzysztof Bielaj, Dyrektor ds. Mołdawii i Ukrainy Instytut INTL

Copyright 2011 - 2020 Instytut INTL. All rights reserved.